OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a w/w Ustawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu jest organem właściwym w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu golubsko-dobrzyńskiego, z wyłączeniem zakresu higieny radiacyjnej oraz w stosunku do podmiotów dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym.

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu może upoważnić niektórych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie w szczególności ustali zakres uprawnień oraz rodzaj czynności kontrolnych, do wykonywania których został dany pracownik upoważniony. Osoby dokonujące czynności kontrolnych podlegają przy wykonywaniu swoich zadań szczególnej ochronie prawnej, przewidzianej w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych (art. 35 ust. 1 i 2 w/w Ustawy).

wytworzył: Ewa Prażuch

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 08.03.2019r.