Załącznik nr 2

                                                                          Do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                       PSSE  w Golubiu-Dobrzyniu

                                      

 

 

Struktura organizacyjna

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Golubiu-Dobrzyniu

 

 

                                 W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

 

             1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

             2. Samodzielne Stanowisko Pracy - ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

             3. Samodzielne Stanowisko Pracy - Radcy Prawnego;

             4. Samodzielne Stanowisko Pracy - Głównego Księgowego

             5. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny .

 

                Strukturę wewnętrzną Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego tworzą następujące sekcje i stanowiska pracy:

 

  1. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego;
  2. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi;
  3. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
  4. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
  5. Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych;
  6. Stanowisko ds. Ocen i Analiz;
  7. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

 

 

 

 

Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników

  oddziałów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Golubiu-Dobrzyniu

                                                                                                                                        

 

Zadania  wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

1.      Wykonywanie zadań ustawowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym  Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z póżn. zm.)

2.      Planowanie, właściwe dokumentowanie pracy i sprawozdawczość.

3.      Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne oraz udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez inne instytucje.

4.      Przyjmowanie i załatwianie interwencji sanitarnych oraz skarg i wniosków dotyczących stanu sanitarnego.

5.      Ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi oddziałami, sekcjami i stanowiskami pracy w stacji, w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej.

6.      Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu.

7.      Przestrzeganie warunków bhp, ochrony p/poż . oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

8.      Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym  i egzekucyjnym w administracji.

9.      Przygotowywanie wniosków do sądów.

10.  Prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych oraz pracowniczych.

11.  Pobieranie prób do analiz i dostarczanie ich do laboratorium w ramach czynności wynikających z planów poboru prób w nadzorze bieżącym.

12.  Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów, ewidencji oraz komputerowych baz danych, uczestnictwo w systemach informatycznych (w tym wymaganych przez prawo UE).

13.  Stosowanie wszystkich obowiązujących  procedur, praca zgodna z Systemem Jakości.

14.  Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań pro-zdrowotnych zmierzających do zaznajamiania  społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia.

 

 

Zadania Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

 

Z a d a n i a    w s p ó l n e

 

       Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

 

  1. Sprawowanie nadzoru zapobiegawczego i bieżącego nad warunkami:

-   higieny środowiska;

      -   higieny pracy w zakładach pracy;

      -   higieny procesów nauczania i wychowania;

      -   higieny wypoczynku i rekreacji;

      -   zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

      -   higieniczno – sanitarnymi personelu, sprzętu, pomieszczeń,

          w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

  1. Ochrona zdrowia ludzkiego przed szkodliwościami i uciążliwościami

      środowiska.

  1. Zapobieganie  powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

 

 

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 

Do zadań sekcji należy:

 

1.    Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także pasożytniczych oraz innych chorób mogących  występować endemicznie a w szczególności:

-         sprawowanie nadzoru epidemiologicznego;

-         opracowywanie, wdrażanie i kontrola realizacji planów i programów zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i pasożytniczych;

-         opracowywanie i zwalczanie ognisk epidemicznych;

-         dokonywanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej;

-         nadzorowanie realizacji programu szczepień ochronnych;

-         sprawowanie nadzoru nad dezynfekcją , dezynsekcją i deratyzacją, aseptyką w zakładach opieki zdrowotnej oraz nadzorowanie sprzętu i środków dezynfekcyjnych;

-         badanie skuteczności dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych;

-         organizowanie akcji profilaktycznych z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz kontrolowanie przebiegu tych akcji;

-         nadzór nad obiektami ZOZ-ów i gabinetami lekarskimi w zakresie zapobiegania zakażeniom wewnątrzzakładowym;

-         prowadzenie magazynu szczepionek, nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych;

-         pobieranie materiału do badań laboratoryjnych;

-         prowadzenie rejestrów, ewidencji i komputerowych baz danych;

-         współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie monitoringu zoonoz;

-         nadzór nad osobami pokąsanymi przez zwierzęta podejrzanymi o wściekliznę;

-         współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi stacji w zakresie organizacji działań zapobiegawczych i przeciw epidemicznych oraz promocji zdrowia.

-         rejestracja zgłoszeń podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz zgłoszeń biologicznych czynników chorobotwórczych, w tym uczestnictwo w systemach informatycznych wymaganych przepisami prawa UE;

-         zbieranie, opracowywanie i przekazywanie  materiałów statystycznych oraz prowadzenie analiz statystycznych;

-         sporządzanie okresowych analiz stanu sanitarnego

-         sporządzanie okresowych informacji z działalności Powiatowej Stacji;

-         terminowa realizacja zadań wynikająca z harmonogramu;

-         uaktualnianie procedur dotyczących zapobiegania i zwalczania skutków ewentualnych sytuacji kryzysowych;

-         prowadzenie postępowania mandatowego.

 

 

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

 

Do zadań sekcji należy:

 

1.      Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny środowiska:

-         czystości gleby i powietrza atmosferycznego;

-         czystości wody i innych elementów środowiska.

2.      Ponadto do zadań sekcji należy w szczególności:

a)     sprawowanie nadzoru sanitarno – higienicznego urządzeń do zaopatrzenia ludności w wodę w tym:          

-         kontrola stanu sanitarno-technicznego urządzeń do zaopatrywania w wodę (ujęcia wody, stacji uzdatniania i gromadzenia wody, sieć rozdzielcza); 

-         kontrola jakości  wody do spożycia  i na potrzeby gospodarcze, na podstawie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;

b)     sprawowanie nadzoru sanitarnego nad gospodarką ściekową i odpadową;

c)     nadzór sanitarny nad wodami powierzchniowymi wykorzystywanymi jako kąpieliska,

d)     sprawowanie nadzoru sanitarnego nad stanem higienicznym nieruchomości, instytucji,  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz kontrola zagrożeń dla zdrowia w pomieszczeniach mieszkalnych i ich otoczeniu;

e)     nadzór  nad stanem sanitarnym środków komunikacji publicznej;

f)       prowadzenie nadzoru sanitarnego nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu turystycznego oraz ocena obiektów wczasowych i turystycznych, a także hotelarskich oraz kąpielisk;

g)     prowadzenie rozeznania występowania na nadzorowanym terenie takich zagrożeń jak: hałas komunikacyjny, przemysłowy, zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach związkami wydzielającymi się z materiałów budowlanych i wykończeniowych;

h)     kontrola składowisk odpadów;

i)        prowadzenie nadzoru nad zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi i odnowy biologicznej, nadzór nad aptekami i ZOZ-ej oraz innymi obiektami użyteczności publicznej;

j)       nadzór i ocena stanu sanitarno – higienicznego zakładów pogrzebowych oraz sposobu postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, nadzór nad ekshumacjami;

k)      prowadzenie nadzoru nad stanem instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji oraz instalacji wodnej w obiektach użyteczności publicznej;

l)        gromadzenie dokumentacji z kontroli sanitarnych oraz badań laboratoryjnych, sporządzanie na ich podstawie analiz i ocen dla organów administracji państwowej, samorządowej, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i innych w zakresie prowadzonego nadzoru;

m)    współdziałanie w wykonywaniu zadań ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi stacji oraz władzami miejskimi, gminnymi i innymi instytucjami zajmującymi się stanem sanitarno – porządkowym w  powiecie;

n)     prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z interwencjami, uczestnictwo w komisjach czystości i porządku organizowanych przez Urzędy Gmin i Miast;

o)     realizowanie innych zadań nałożonych przez instytucje nadrzędne;

p)     prowadzenie postępowania mandatowego;

q)     inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań na rzecz promocji zdrowia;

 

 

Sekcja  Higieny Żywności, Żywienia i PU

   

Do zadań sekcji należy:

 

Nadzór i kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków  żywienia zbiorowego, jak również warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotów użytku, kosmetyków oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi a w szczególności:

-         kontrola stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;

-         nadzór nad zachowaniem właściwego cyklu produkcyjnego w zakładach spożywczych i funkcjonowaniem systemów jakości;

-         nadzór nad jakością zdrowotną  środków spożywczych, przedmiotów użytku i kosmetyków;

-         nadzór nad przestrzeganiem przepisów UE w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych żywności oraz znakowaniem środków spożywczych, a także suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i nową żywnością, w tym żywnością GMO;

-         realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności;

-         kontrole związane ze zgłoszeniami w ogólnoeuropejskich systemach informatycznych wczesnego ostrzegania o substancjach niebezpiecznych w żywności i paszach;

-         przygotowywanie świadectw o braku zastrzeżeń co do zdrowotnej jakości importowanych środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i składników żywności;   

-         nadzór nad realizacją prawidłowego żywienia w zakładach żywienia zbiorowego;

-         analiza i ocena prawidłowości sporządzania jadłospisów w zakładach żywienia zbiorowego;

-         upowszechnianie wiedzy o żywieniu i żywności, oraz prawidłowej diecie  poprzez promocję zdrowia;

-         współpraca z innymi organami i instytucjami ( Inspekcja Weterynaryjna,  Państwowa Inspekcja Handlowa, Policja, Straż Miejska) w zakresie dotyczącym stanu sanitarnego placówek żywnościowo-żywieniowych i jakości zdrowotnej żywności;

-         prowadzenie postępowania mandatowego;

-         prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji, uczestnictwo w systemach informatycznych;

-         pobieranie próbek do badań laboratoryjnych;

-         inspirowanie i opracowywanie doniesień i informacji prasowych;

-         wykorzystywanie wyników badań laboratoryjnych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym;

 

 

Stanowisko ds.  Higieny  Dzieci  i  Młodzieży

 

Do zadań stanowiska należy:

 

1.      Objęcie pełnym nadzorem sanitarno-higienicznym placówek nauczania i wychowania oraz ośrodków wypoczynku dzieci i młodzieży, dążenie do poprawy stanu sanitarno – technicznego tych placówek.

2.   Ocena warunków higienicznych środowiska pracy dzieci i młodzieży:

-         ocena wyposażenia w meble szkolne;

-         ocena rozkładów lekcji;

-         ocena oświetlenia izb lekcyjnych;

-         dokonywanie pomiarów innych czynników fizycznych.

3.      Nadzór nad warunkami żywienia  dzieci i młodzieży:

-         egzekwowanie poprawy warunków produkcji i wydawania posiłków, pobór prób sanitarnych, ocena jadłospisów, pobór prób posiłków.

4.      Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży:

-         zaniedbań higienicznych;

-         palenia tytoniu, spożywania alkoholu i narkotyków;

-         zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa zajęć szkolnych.

5.      Ocena warunków  do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i uprawiania sportu w szkołach.

6.      Upowszechnianie idei programowej szkoły promującej zdrowie.

7.      Rozwijanie współpracy ze szkolną służbą zdrowia i wydziałem oświaty.

8.      Dążenie do uzyskania poprawy sytuacji w zakresie zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych, szczególnie przenoszonych drogą pokarmową.

9.      Wykorzystywanie pomiarów badań środowiska nauczania i wychowania w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym.

10.  Prowadzenie postępowania mandatowego.

11.  Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach.

12.  Ocena warunków narażenia na czynniki szkodliwe w warsztatach szkolnych.

13.  Opracowywanie sprawozdań i analiz.

14.  Prowadzenie nadzoru nad placówkami sezonowymi organizowanymi w ramach akcji letnich i zimowych.

 

 

Stanowisko ds.  Prewencji Chorób Zawodowych

 

 Do zadań stanowiska należy:

 

1.      Nadzór  i kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy a w szczególności:

a)  nadzór nad warunkami pracy w zakładach pracy;

b)  kontrola stanu higienicznego zakładów pracy;

c)  nadzór nad stosowaniem i magazynowaniem substancji trujących;

d)  kontrola realizacji przez zakłady pracy ustalonego zakresu częstotliwości i terminów

     badań środowiska pracy;

e)     nadzór nad przestrzeganiem przez zakłady pracy przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych;

f)       współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi stacji, z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz z zakładowymi służbami bhp;

g)     promowanie właściwych zachowań zdrowotnych, inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników;

h)     wykorzystywanie wyników pomiarów środowiska pracy w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym;

i)        prowadzenie dokumentacji i postępowania w przypadku chorób zawodowych;

j)       nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz nad podmiotami gospodarczymi stosującymi prekursory narkotyków i substancje, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;

k)      nadzór nad zagrożeniami biologicznymi w środowisku pracy;

l)        nadzór nad detergentami i produktami biobójczymi;

m)    prowadzenie postępowania mandatowego;

n)     opracowywanie ocen i analiz oraz tematycznych sprawozdań;

 

 

Stanowisko ds. Ocen i Analiz

 

Do zadań stanowiska należy:

 

1.      Sporządzanie  terminowe sprawozdań (kwartalnych, półrocznych i rocznych).

2.      Sporządzanie meldunków z zachorowań na choroby zakaźne.

3.      Sporządzanie analizy danych.

4.      Opracowywanie danych statystycznych, analiza porównawcza.

5.      Opracowywanie wniosków .

6.      Sporządzanie okresowych informacji z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7.      Sporządzanie okresowych analiz i ocen stanu sanitarnego.

 

 

Stanowisko ds. Zapobiegawczego  Nadzoru  Sanitarnego

 

Do zadań stanowiska należy:

 

1.      Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

      oraz uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji.

2.      Uzgadnianie dokumentacji projektowej inwestycji pod względem wymagań

       higienicznych i zdrowotnych a także wskazań lokalizacyjnych.

3.      Kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w

      dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, zmiany sposobu użytkowania

      obiektów budowlanych,

4.      Inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania  negatywnym wpływom

      czynników i zjawisk fizycznych , chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

5.      Wydawanie opinii sanitarnych.

6.      Kontrola zgodności budowlanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.

7.      Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części.

8.      Współpraca z organami nadzoru budowlanego oraz innymi instytucjami.

9.      Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi stacji.

 

 

Samodzielne Stanowisko Pracy- ds. Oświaty Zdrowotnej

 i Promocji  Zdrowia

 

Do zadań stanowiska należy:

 

1.      Organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych a w szczególności:

a)   inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;

b)   pobudzanie aktywności społeczeństwa do działania na rzecz własnego zdrowia;

c)   udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie;

d)   ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, szkoły wyższe oraz ośrodki masowego przekazu, zakłady  opieki zdrowotnej,  inne zakłady, instytucje i organizacje;

e)   udzielanie pomocy instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom w przygotowywaniu i realizacji lokalnych programów promujących zdrowie,

f)     prowadzenie szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli organizacji  społecznych i stowarzyszeń w zakresie metodyki oświaty zdrowotnej

      i działań na rzecz promocji zdrowia;

g)     prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży;

h)     koordynowanie ogólnopolskich programów edukacyjnych, przyjętych do realizacji przez placówki oświatowo-wychowawcze i inne;

i)      współudział w organizowaniu i realizowaniu programów promocji zdrowia w miejscach pracy.

 

 

Samodzielne Stanowisko Pracy -  Radcy  Prawnego

 

Do zadań stanowiska należy:

 

1.      Udzielanie opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa i zmian w obowiązującym stanie prawnym.

2.      Informowanie   o przepisach prawnych i zmianach w obowiązującym stanie prawnym.

3.      Informowanie dyrektora Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

4.      Nadzór prawny nad postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym w administracji jako organu I instancji oraz w sprawach o wykroczenia i przestępstwa:

-                przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych;

-                przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym.

5.      Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.

6.      Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami administracyjnymi.

7.      Opracowywanie i opiniowanie projektów decyzji, zarządzeń, regulaminów i wzorów formularzy/

8.      Prowadzenie szkoleń pracowników Powiatowej Stacji w zakresie stosowania prawa.

9.      Nadzór nad programem prawnym  i  jego aktualizacją.

 

 

Samodzielne Stanowisko Pracy -  Główny   Księgowy

 

   Do obowiązków Głównego Księgowego w zakresie finansowym należy:

a)   prowadzenie rachunkowości;

b)   sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych;

c)  organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej w zakresie

      niezbędnych danych do planowania gospodarczego  i finansowania;

d) opracowywanie dla potrzeb Dyrektora Powiatowej Stacji okresowych analiz

     ekonomicznych;

e)  prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej, a w szczególności  nad:

-          wydatkowaniem środków pieniężnych;

-          obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych;

-          innymi operacjami finansowymi i bankowymi;

f)   zabezpieczenie środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania;

g)   sporządzanie list płac oraz dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń;

h)   prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;

i)   opracowywanie planów finansowych, ich zmian oraz nadzór nad ich realizacją;

j)   sporządzanie analiz z wykonania planów finansowych;

k)  sporządzanie sprawozdań statystycznych;

l)   prowadzenie egzekucji należności pieniężnej.

m) prowadzenie i nadzór nad programem komputerowym F – K.

 

 

                          Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

 

    Do zadań oddziału należy :

 

    1.  Prowadzenie spraw pracowniczych (sprawy kadrowe, socjalne).

    2.  Prowadzenie kasy

    3.  Zapewnienie prawidłowej działalności administracyjnej, zaopatrzeniowej i obsługi

        gospodarczej Powiatowej Stacji poprzez :

        -   ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia,

        -   opracowywanie planów wyposażenia i zaopatrzenia oraz ich realizacja,

        -   prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętem i urządzeniami ( ewidencja,

            oznakowanie, inwentaryzacja , przekazywanie, kasacja),

  4. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 5.  Prowadzenie rejestru wpływających skarg i wniosków.

 6.  Przestrzeganie przepisów bhp, p/poż, ochrony danych osobowych i informacji  

      niejawnych.

 7.  Prowadzenie ewidencji spraw przychodzących i wychodzących.

 8.  Prowadzenie magazynów gospodarczych.

 9.  Zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony

      osobistej wraz z prowadzeniem związanej z tym dokumentacji,

10.  Zaopatrywanie Powiatowej Stacji w druki i materiały .

11.  Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości poprzez właściwą

      konserwację i remonty.

12. Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

      zabezpieczenie p/pożarowe oraz zabezpieczenie  ochrony mienia.

13. Utrzymanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej urządzeń i aparatury.

14. Opracowywanie wniosków w zakresie modernizacji pomieszczeń.

15.  Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w całym

      obiekcie i otoczeniu.

 

wytworzył:

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 03.11.2010