PROMOCJA ZDROWIA

Do zadań stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy organizowanie, prowadzenie, koordynowanie, nadzorowanie działalności oświatowo zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

·         inicjowanie i wytyczenie kierunków przedsięwzięć, zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

·         pobudzanie aktywności społeczeństwa do działania na rzecz własnego zdrowia

·         udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie

·         ocena działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze, szkoły średnie oraz środki przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje

·         udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom w przygotowaniu i realizacji lokalnych programów promujących zdrowie

·         prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży

·         koordynowanie ogólnopolskich programów edukacyjnych przyjętych do realizacji przez placówki oświatowo-wychowawczych i inne

·         współudział w organizowaniu i realizowaniu programów promocji zdrowia w miejscach pracy

·         prowadzenie szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli organizacji społecznych w zakresie metodyki oświaty zdrowotnej i działań na rzecz promocji zdrowia

wytworzył:

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 12.03.2008