REGULAMIN

                 

 

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY

Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej

w   Golubiu – Dobrzyniu

 

 

 

Rozdział  1

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu zwany dalej „ Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz zadania  poszczególnych komórek organizacyjnych  i osób na samodzielnych stanowiskach  pracy w Powiatowej Stacji   Sanitarno – Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu,   zwanej dalej Powiatową Stacją.

 1. Komórkami  organizacyjnymi  Powiatowej Stacji są oddziały i samodzielne stanowiska  pracy.
 2. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

                                           

Rozdział 2

 

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu kieruje wyznaczony pracownik upoważniony przez Dyrektora.
 3. Pracą Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego kieruje p.o. Kierownika Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 1. Pracą w  sekcjach kierują ich koordynatorzy wyznaczeni przez Dyrektora.
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny oraz samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową  Powiatowej Stacji i sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami realizującymi zadania związane z ekonomiczną i finansową obsługą Powiatowej Stacji.
 4. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.
 5. Zakres obowiązków i czynności komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy ustala Dyrektor.
 6. Szczegółowe prawa i obowiązki Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.
 7. Dyrektor wyznacza pracownika odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych.

 

§ 3

 

1.      W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym   objęte komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora.

 1. Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości, wyznaczony przez Dyrektora.     Funkcje kierowników ds. technicznych w systemie  zarządzania jakością sprawują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

 

§ 4

 

1.      Dyrektor może powoływać do realizacji zadań problemowych zespoły realizacyjne  składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

2.      Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może  wyznaczyć swych pełnomocników.

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej  Stacji
 2. W sprawach pracowniczych  i socjalnych  Dyrektor działa w porozumieniu z  przedstawicielem załogi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.
 3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 5

 

 1. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m. in. na świadczeniu usług.

 

 

Rozdział 3

 

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 6

 

1.      Powiatowa Stacja działa w oparciu o przedsiębiorstwo prowadzone  pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J.G. Koppa 1A, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

             - Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

             - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

2. Komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

            - Oddział   Ekonomiczny i Administracyjny,

            - Samodzielne Stanowisko Pracy – Głównego Księgowego,

            - Samodzielne Stanowisko Pracy – Radcy Prawnego.

 

 

 

Rozdział 4

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

 

§  7

 

Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych

 

1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach  pracy należy w szczególności:

 

1)            Wykonywanie zadań Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2)            Realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,

3)            Realizowanie wniosków podjętych w drodze uchwały przez radę powiatu Golubia – Dobrzynia oraz wniosków wójta lub burmistrza, w przypadkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego gminy czy miasta.

4)            Sporządzanie planów pracy i okresowych sprawozdań z ich  realizacji,

5)            Gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen i analiz  na podstawie                                                                                                           dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej, a w szczególności opracowywanie postanowień i decyzji wynikających z prowadzonego przez nie postępowania  administracyjnego,

6)            Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

7)            Prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością  komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza  zmian  obowiązującego prawa,

8)            Realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz  wniosków  wynikających z działalności  kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, pleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewody Kujawsko - Pomorskiego  i Wojewódzkiej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy,

9)            Opracowywanie decyzji administracyjnych, przygotowanie i  udostępnianie dokumentacji  w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie dokumentacji, udostępnianie materiałów i danych, a także prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami,

10)        Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie, szkolenia wewnętrzne i udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych,

11)        Planowanie, właściwe dokumentowanie pracy i sprawozdawczość,

12)        Ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi oddziałami, sekcjami i stanowiskami pracy w stacji, w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej, uczestnictwo w systemach wymiany informacji w zakresie zadań PIS, wynikających z przepisów prawa.

13)        Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu.

14)        Przestrzeganie warunków bhp, ochrony p/poż. i oc, oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

15)        Przygotowywanie projektów decyzji oraz wykonywanie innych czynności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

16)        Przygotowywanie wniosków do sądów.

17)        Doskonalenie systemu zarządzania jakości.

18)        Prowadzenie działalności oświatowej – promocji zdrowia.

 

§ 8

Zadania Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

 

1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest  prowadzenie nadzoru sanitarnego przed wpływem czynników  szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:   

                                                                                                     

    1).    Pobieranie prób do analiz i dostarczanie ich do laboratorium w ramach czynności

            wynikających z planów poboru prób,

   2).   Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań pro-zdrowotnych zmierzających

           do zaznajamiania  społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

   3).   Popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, umiejętności udzielania

           pierwszej pomocy , pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz

           własnego zdrowia.

 

2. W zakresie nadzoru przeciwepidemicznego zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz innych chorób mogących  występować endemicznie, a w szczególności:

 

a)            Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska;

b)            Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego (w tym nad nosicielami);

c)            Opracowywanie, wdrażanie i kontrola realizacji planów i programów zapobiegawczych działań przeciwepidemicznych;

d)            Opracowywanie i zwalczanie ognisk epidemicznych;

e)            Dokonywanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej;

f)             Nadzorowanie realizacji programu szczepień ochronnych;                     

g)            Sprawowanie nadzoru nad dezynfekcją , dezynsekcją i deratyzacją;

h)            Sprawowanie nadzoru nad aseptyką w zakładach opieki zdrowotnej oraz nadzorowanie sprzętu i środków dezynfekcyjnych;

i)              Badanie skuteczności dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych;

j)              Organizowanie akcji profilaktycznych z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i

    deratyzacji oraz kontrolowanie przebiegu tych akcji;

k)            Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego nad placówkami opieki zdrowotnej;

l)              Nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji  szczepień ochronnych

m)          Prowadzenie magazynu szczepionek

n)            Nadzór nad właściwą gospodarką szczepionkami;

o)            Prowadzenie rejestrów określonych w przepisach prawnych oraz ewidencji;

p)            Nadzór nad osobami pokąsanymi przez zwierzęta;

r)              Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi stacji w zakresie organizacji działań zapobiegawczych i przeciw epidemicznych w odniesieniu             do chorób spowodowanych warunkami środowiska lub wynikających ze stylu życia;

s)             Rejestracja chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz nosicielstwa niektórych  chorób, uczestnictwo w komputerowej sieci nadzoru epidemiologicznego;

t)              Pobieranie, opracowywanie i przekazywanie  materiałów statystycznych oraz prowadzenie obliczeń statystycznych i raportów, prowadzenie analiz epidemiologicznych;

u)             Sporządzanie okresowych analiz stanu sanitarnego;

w)           Sporządzanie okresowych informacji z działalności;

y)             Terminowa realizacja harmonogramu zadań;

z)             Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie     epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych i powodowanych warunkami środowiska.

 

 

2.      W zakresie nadzoru i kontroli czystości powietrza atmosferycznego, wody przeznaczonej do spożycia i innych elementów środowiska oraz nadzoru nad obiektami i urządzeniami komunalnymi:

 

a)            Kontrola stanu sanitarno-technicznego urządzeń do zaopatrywania w wodę (ujęcia wody, stacji uzdatniania i gromadzenia wody, sieć rozdzielcza); 

b)            Kontrola jakości  wody do spożycia  i na potrzeby gospodarcze  na podstawie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;

c)            Nadzór sanitarny nad wodami powierzchniowymi wykorzystywanymi jako kąpieliska,

d)            Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz kontrola zagrożeń dla zdrowia w pomieszczeniach mieszkalnych i ich otoczeniu;

e)            Nadzór  nad stanem sanitarnym środków komunikacji publicznej;

f)             Prowadzenie rozeznania o występowaniu na nadzorowanym terenie zagrożeń powodowanych przez: hałas komunikacyjny, przemysłowy, zanieczyszczenia powietrza w mieszkaniach związkami wydzielającymi się z materiałów budowlanych   i wykończeniowych. Reagowanie na zgłaszane skargi mieszkańców o istnieniu uciążliwości.

g)            Kontrola składowisk odpadów;

h)            Nadzór nad warunkami sanitarno – higienicznymi w zakładach pogrzebowych, nadzór nad  właściwym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;

i)              Gromadzenie dokumentacji z kontroli sanitarnych oraz badań laboratoryjnych, sporządzanie na ich podstawie analiz i ocen dla organów administracji państwowej, samorządowej, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i innych w  zakresie prowadzonego nadzoru;

j)              Realizowanie innych zadań nałożonych przez Ministra Zdrowia oraz  Głównego Inspektora  Sanitarnego i  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

 

3.      Nadzór i kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących warunków produkcji i obrotu żywności oraz warunków zdrowotnych produkcji i obrotu wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyków i innych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, poprzez:

 

a)           Kontrolę stanu sanitarnego obiektów związanych z produkcją, transportem,     przechowywaniem, oraz obrotem żywności;

b)           Nadzór nad zachowaniem właściwego cyklu produkcyjnego w zakładach spożywczych;

c)           Nadzór nad jakością zdrowotną  środków spożywczych i przedmiotów użytku;

d)           Realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności;

e)           Koordynowanie nadzoru nad stanem sanitarnym zakładów przetwórstwa spożywczego wprowadzających wewnętrzne systemy jakości (np. GMP ,GHP, HACCP )  i blokiem żywieniowym  szpitala;

f)             Prowadzenie bazy danych obiektów (system bezpieczeństwa żywności SBŻII)  będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego;

g)           Analiza i ocena prawidłowości sporządzania jadłospisów okresowych w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego;

h)           Upowszechnianie wiedzy o żywieniu i żywności poprzez współpracę z innymi komórkami  organizacyjnymi stacji w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych;

i)              Współpraca z innymi jednostkami inspekcyjnymi: Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcją Handlową, Inspekcją Farmaceutyczną, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności;

j)             Przygotowywanie świadectw o braku zastrzeżeń do zdrowotnej jakości importowanych środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i  składników żywności;

k)            Realizacja działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych w żywności z oceną ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz wykonywanie zadań  wytyczonych przez GIS w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności (uczestnictwo w systemie informacji EU) oraz prowadzenie działań  w ramach systemu szybkiego powiadamiania o produktach niebezpiecznych RAPEX;

l)              Upowszechnianie wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia , promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia;

m)          Kontrola przestrzegania przepisów unijnych dotyczących genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności oraz znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej, a także możliwości śledzenia żywności wyprodukowanej z organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania jako żywność w rozumieniu przepisu prawa.

 

 

4.      Zadania w zakresie nadzoru nad sanitarno-higienicznym stanem placówek nauczania i wychowania oraz ośrodków wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

 

a)             Ocena warunków higienicznych środowiska pracy uczniów poprzez ocenę wyposażenia w meble szkolne; ocenę rozkładów lekcji; ocenę oświetlenia izb lekcyjnych i ocenę warunków sanitarnych pomieszczeń i otoczenia;

b)            Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży;

c)             Ocena warunków  do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i uprawiania sportu w szkołach;

d)            Upowszechnianie idei programowej szkoły promującej zdrowie;

e)             Rozwijanie współpracy ze szkolną służbą zdrowia i wydziałem oświaty;

f)              Dążenie do uzyskania poprawy sytuacji w zakresie zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych wśród uczniów.

g)             Sporządzanie ocen , analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach nauczania , wychowania  i wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

5.      Do zadań stanowiska ds. prewencji chorób zawodowych należy:

 

a)             Nadzór i kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

b)            Nadzór nad  warunkami pracy w zakładach pacy oraz sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu sanitarno-higienicznego,

c)             Kontrola stanu higienicznego zakładów pracy;

d)            Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin, wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej, wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej prekursorów kategorii 2 i kategorii 3, wprowadzania do obrotu detergentów, przepisów dotyczących czynników biologicznych  w środowisku pracy;

e)             Kontrola realizacji przez zakłady pracy ustalonego zakresu częstotliwości i terminów badań środowiska pracy;

f)              Nadzór nad przestrzeganiem przez zakłady pracy przepisów o najwyższych, dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych;

g)             Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi stacji, z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz z zakładowymi służbami Bhp;

h)             Przygotowywanie wspólnie z Oświatą Zdrowotną programu szkolenia pracowników w kontrolowanych zakładach w zakresie zachowań pro-zdrowotnych;

i)               Prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe;

j)              Promowanie zdrowia w zakładach pracy;

k)            Nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

6.      Do zadań w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy:

 

a)             Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji;

b)            Uzgadnianie dokumentacji projektowej inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych a także wskazań lokalizacyjnych;

c)             Kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oraz  zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

d)            Inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania  negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych , chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

e)             Wydawanie opinii sanitarnych – zgodnie z Ustawą - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

f)              Wydawanie opinii sanitarnych  o zgodności przedsięwzięć i inwestycji z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej, których realizacja jest wspomagana przez Agencję restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

g)             Kontrola zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi;

h)             Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części;

i)               Współpraca z organami nadzoru budowlanego.

 

7.      Do zadań stanowiska ds. ocen i analiz należy :

 

a)             Sporządzanie sprawozdań (kwartalnych, półrocznych i rocznych);

b)            Sporządzanie meldunków z zachorowań na choroby zakaźne;

c)             Opracowywanie danych statystycznych i ich analiza porównawcza;

d)            Sporządzanie okresowych informacji z działalności Powiatowej Stacji;

e)             Sporządzanie okresowych analiz i ocen stanu sanitarnego;

f)              Opracowywanie i prowadzenie analizy porównawczej posiadanych materiałów statystycznych;

g)             Obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych.

 

§ 9

 

Zdania Samodzielnego Stanowiska Pracy - ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji  Zdrowia

 

 Do zadań stanowiska należy:

 

1. Organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych a w szczególności:

 

1)            Nadzór nad wdrażaniem i realizacją programów promujących zdrowie,

2)            Inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństw z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

3)            Popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania  chorobom oaz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

4)            Pobudzanie aktywności społeczeństwa do działania na rzecz własnego zdrowia,

5)            Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania  negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych  i biologicznych na zdrowie,                                                                                                  

6)            Ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze oraz ośrodki masowego przekazu, zakłady  opieki zdrowotnej,  inne zakłady, instytucje i organizacje,

7)            Udzielanie pomocy instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom w przygotowywaniu i realizacji lokalnych programów promujących zdrowie,

8)            Organizowanie  szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli organizacji  społecznych i stowarzyszeń w zakresie metodyki oświaty zdrowotnej i działań na rzecz promocji zdrowia,

9)            Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,

10)        Koordynowanie ogólnopolskich programów edukacyjnych, przyjętych do realizacji  przez placówki oświatowo-wychowawcze i inne,

11)        Współudział w organizowaniu i realizowaniu programów promocji zdrowia w miejscach pracy.

 

§ 10

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy - Radcy  Prawnego

 

      Do zadań stanowiska należy:

1.            Udzielanie opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa i zmian w obowiązującym stanie prawnym.

2.            Informowanie Dyrektora Stacji oraz pracowników o przepisach prawnych i zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania stacji oraz interpretowanie przepisów.

3.            Informowanie Dyrektora Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

4.            Nadzór prawny nad postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym w administracji jako organu I instancji oraz w sprawach o wykroczenia i przestępstwa.

5.            Przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym.

6.            Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami administracyjnymi.

7.            Opiniowanie projektów decyzji, zarządzeń, regulaminów i wzorów formularzy.

8.            Opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji oraz prowadzenie rejestru tych zarządzeń.

9.            Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji.

10.        Opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia.

11.        Prowadzenie szkoleń pracowników Powiatowej Stacji w zakresie stosowania prawa.

12.        Nadzór nad programem prawnym i  jego aktualizacją.

13.        Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.

                                               

§ 11

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy -  Głównego Księgowego

 

 Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

1. Merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, a w szczególności:

1)            Planowanie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji oraz ich właściwe realizowanie.

2)            Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z planów działalności statutowej,

3)            Dokonywanie analiz ekonomicznych, tematycznych i okresowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów  według miejsc ich powstawania oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz,

4)            Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego,

5)            Prowadzenie rachunkowości jednostki;

6)            Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7)            Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z  planem finansowym,

8)            Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących  operacji gospodarczych i finansowych .

 

§ 12

 

Zadania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego

     

    Do zadań oddziału należy:

1.             Prowadzenie dokumentacji w  sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

2.             Kontrolowanie  porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy.

3.             Prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.             Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na postawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych.

5.             Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6.             Regulowanie podatków oraz innych opłat.

7.             Rozliczanie kosztów delegacji służbowych.

8.             Ewidencja i egzekwowanie dochodów.

9.             Pobieranie wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatów kredytowych i gotówkowych.

10.         Rozliczanie funduszy celowych.

11.         Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych.

12.         Organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej w zakresie  niezbędnych danych do planowania gospodarczego  i finansowania.

13.         Opracowywanie dla potrzeb Dyrektora Powiatowej Stacji okresowych analiz ekonomicznych.

14.         Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej, w szczególności  nad:

1)        wydatkowaniem środków pieniężnych,

2)        obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,

3)        innymi operacjami finansowymi i bankowymi,

15.         Zabezpieczenie środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania.

16.         Sporządzanie list płac oraz dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń.

17.         Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

18.         Opracowywanie planów finansowych, ich zmian oraz nadzór nad ich realizacją.

19.         Sporządzanie analiz z wykonania planów finansowych.

20.         Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

21.         Prowadzenie egzekucji należności pieniężnej.

22.         Prowadzenie kasy.

23.         Zapewnienie prawidłowej działalności administracyjnej, zaopatrzeniowej i obsługi gospodarczej Powiatowej Stacji .

24.         Obsługa kancelaryjna i prowadzenie archiwum zakładowego.

25.         Zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej wraz z prowadzeniem związanej z tym dokumentacji.

26.         Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości poprzez właściwą konserwację i remonty.

27.         Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenie p/pożarowe oraz zabezpieczenie  ochrony mienia.

28.         Utrzymanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej urządzeń i aparatury.

29.         Opracowywanie wniosków w zakresie modernizacji pomieszczeń.

30.         Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w całym obiekcie i otoczeniu.

31.         Przestrzeganie prawa zamówień publicznych przy zakupie towarów i usług dla Powiatowej Stacji.

 

                                                                §   13

 

  1.  Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli

         1)  Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego- N

         2)  Samodzielne Stanowisko Pracy  ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji      

              Zdrowia- OZ          

         3)  Samodzielne Stanowisko Pracy - Radcy Prawnego- RP    

         4)  Samodzielne Stanowisko Pracy - Głównego Księgowego- GK

          5)  Oddział Ekonomiczny i Administracyjny- EA   

 

  2.  Po symbolu wymienionym w  pkt. 1, ust. 1  dodaje się dodatkowy symbol

       określający  rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki

       organizacyjnej:

            a)   Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego- EP             

            b)   Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi- HK      

            c)   Sekcja  Higieny Żywności, Żywienia i PU-    

            d)   Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży- HD             

            e)   Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych- HP            

               f)    Stanowisko ds. ocen i analiz- OS          

            g)   Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego- NZ              

         

 

  3.  Symbol wymieniony  pkt.1, oddziela się od symboli wymienionych w  pkt. 2 znakiem

      kropki.

 4.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa  symbolu  PPIS.

 5.  Pozostałe sprawy wychodzące ze Stacji posiadają symbol : PSSE – GD.

 

§  14

 

  Funkcjonowanie Powiatowej Stacji, poza unormowaniami wymienionymi            w § 1-13

  regulują:

       1.  Regulamin Pracy Powiatowej Stacji.

       2.  Instrukcja kancelaryjna, Instrukcja archiwalna i Rzeczowy wykaz akt.

       3.  Zakresy czynności pracowników.

       4.  Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.

       5.  Księga Zarządzania Systemu Jakości.

       6.  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

       7.  Instrukcja przetwarzania danych osobowych.

       8.  Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

 

 

§  15

 

            Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r.

 

wytworzył:

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 28.09.2015r.