STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów oraz zarządza systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu jest zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu powołuje starosta za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu jest zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Nr księgi rejestrowej: 04-01014


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59)


Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

wytworzył: Ewa Prażuch

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 30.09.2019