STATUT

ZARZĄDZENIE NR 421/2017

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2017r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno –
Epidemiologicznej w Golubiu – Dobrzyniu.

 

              Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638, poz. 2260 i 1968 oraz z 2017r., poz. 2110 i 2217) w związku z art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261) w związku z art. 35 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 960) w związku z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2002r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017r., poz. 2234) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W statucie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Golubiu – Dobrzyniu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 368/2011 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Golubiu – Dobrzyniu, zmienionym zarządzeniem Nr 393/2012 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Golubiu – Dobrzyniu, użyty w paragrafie 8 ust. 1 pkt 1 wyraz „przedsiębiorstwo” zastępuje się wyrazami „ zakład leczniczy”.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE NR  393 /2012

 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2012r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu - Dobrzyniu.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) zarządza się, co

następuje:

 

§ 1. W statucie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Golubiu - Dobrzyniu

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 368/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu § 8.1. otrzymuje brzmienie:

 

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o :

1) przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

w którego skład wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko

pracy działalności leczniczej:

a)  Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b)  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. 0światy Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

 

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności

pozamedycznej:

a)  Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

b)  Samodzielne Stanowisko Pracy — Główny Księgowy,

c)  Samodzielne Stanowisko Pracy — Radca Prawny.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                             ZARZADZENIE NR  368 /2011

                                   WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

                                                z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Golubiu - Dobrzyniu.

 

 

         Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji

rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia           15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 10 ust. 4a

ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r.       Nr 212, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej                           w               Golubiu-Dobrzyniu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§   2. Traci moc zarządzenie Nr 300/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia

31 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji                         Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                

 

                                  Załącznik

                                                                                        do Zarządzenia nr 368/2011  

                                                                              Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

                                                                                          z dnia 29 listopada 2011 r.

 

 

                                                               Statut

                            Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

                                                 w Golubiu-Dobrzyniu

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu, zwana dalej

,,Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie     obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada        Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

 

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Golub-Dobrzyń.

      2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat golubsko-dobrzyński.

      3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to ,,PSSE

          w Golubiu – Dobrzyniu”.

 

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym    finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Golubiu-Dobrzyniu, zwany dalej ,,Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej

administracji zespolonej w powiecie.

      2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ja na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

            1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości

                i uciążliwości środowiskowych;

            2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

            3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

             1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach

             pracy;

            2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby

                zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku

                podstaw do jej stwierdzenia;

            3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

            4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania  oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

            5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej

               oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

             6) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów wyrobów

               do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

             7)  prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

             8)  wykonywanie pomiarów środowiskowych;

             9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie                             ludności;

            10) działalność przeciwepidemiczną;

            11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno      sanitarnego;

            12)  wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu

administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

            13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

            14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem      dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

            15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie nadzorowanie

działalności na rzecz promocji zdrowia;

            16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z ,,Programem badań statystycznych    statystyki publicznej”;

            17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych,

                 finansowych, pracowniczych.

 

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność

wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

               1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

               2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

               3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

               4) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;

               5) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

     2. Szczegółowa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek

     organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny

     Powiatowej Stacji.

wytworzył:

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 19.01.2018