SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

System jakości (System Zarządzania) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej to: struktura organizacyjna, rozłożenie odpowiedzialności, procedury, procesy i zasoby umożliwiające właściwe zarządzanie, zachowanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności świadczonych na rzecz społeczeństwa przedsięwzięć.

 

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy wykonywaniu obowiązków ustawowych. Spełniając wymagania wynikające z regulacji prawnych i normalizacyjnych Unii Europejskiej, wdrożono w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu- Dobrzyniu system zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”, z uwzględnieniem dokumentów PCA.

 

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej realizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, prowadzenie nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym oraz zachowaniu i umacnianiu zdrowia społeczeństwa, a także kształtowaniu w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań.

 

Główne cele jakościowe:

-         poprawa stanu sanitarnego powiatu  golubsko-dobrzyńskiego poprzez realizację zadań wynikających z bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

-         utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania,

-         podnoszenie poziomu jakości wykonywanych działań,

-         zagwarantowanie Klientowi zachowania poufności  i ochrony praw jego własności na każdym etapie przeprowadzanych czynności inspekcyjnych.

 

Personel zatrudniony w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonuje swoje zadania:

-         zgodnie z jednolitymi procedurami kontroli, opartymi na obowiązujących przepisach prawnych,

-         zgodnie z zachowaniem poufności informacji uzyskanych od klienta i ochronę jego  praw własności,

-         z zagwarantowaniem zasad bezstronności, niezależności i rzetelności,

-         poprzez  ciągłe podnoszenie swoich  kwalifikacji.

 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu znają Politykę Jakości oraz stosują dokumenty Systemu Zarządzania Jakością. Ponadto pracownicy regularnie i aktywnie uczestniczą w doskonaleniu systemu.

 

Dyrekcja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się do zachowania zgodności z w/w normą, ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu i jego skuteczności oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla realizacji celów jakościowych.

Za politykę jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu- Dobrzyniu odpowiada Dyrektor. Za funkcjonowanie systemu zarządzania jakością odpowiada pełnomocnik dyrektora/specjalista ds. systemu jakości.

 

Mierzalne cele jakościowe ustalane są co roku na przeglądzie zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu – Dobrzyniu.

wytworzył:

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 27.05.2015