WAŻNE KOMUNIKATY

 

 

 

Informacja  o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) innej jednostce, w celu realizacji zadań publicznych- wykaz

 

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy- stan na dzień 07.11.2019r.

 

 

Powiat golubsko-dobrzyński

Liczba zgłoszonych zachorowań i           podejrzeń zachorowań na grypę

Osoby skierowane do szpitala

Grypa potwierdzona laboratoryjnie   (w tym AH1N1)

Liczba zgonów

ogółem

w tym dzieci do lat 14

w okresie od  1 listopada 2019r. do 7 listopada 2019r.

0

0

0

0 (0)

0

łącznie od 1 stycznia 2019r. do 7 listopada 2019r.

1016

406

10

2 (1)

0

 

 

 

 

Informacja o sytuacji epidemiologicznej odry w powiecie golubsko-dobrzyńskim- stan na dzień 15.01.2019r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przedstawia aktualną informację o sytuacji epidemiologicznej odry w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zgłoszono 1 przypadek podejrzenia zachorowania na odrę.  W  analogicznym okresie roku ubiegłego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano zachorowań na odrę.

W okresie objętym raportowaniem tj. od 1 listopada 2018r. do 15 stycznia 2019r. zgłoszono1 przypadek podejrzenia zachorowania na odrę u mieszkańca powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Od osoby chorej zostały pobrane i przesłane próby do badań wirusologicznych do laboratorium referencyjnego w NIZP-PZH w Warszawie. Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych wykluczyły odrę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu objął nadzorem epidemiologicznym osoby narażone na styczność z osobą podejrzaną o zachorowanie na odrę oraz wytypował osoby nieszczepione lub niemające udokumentowanego szczepienia do szczepień przeciwko odrze.

 

Informacja o sytuacji epidemiologicznej odry w powiecie golubsko-dobrzyńskim

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przedstawia aktualną informację o sytuacji epidemiologicznej odry w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

W okresie od 1 stycznia 2018r. do 11 grudnia 2018r. na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zgłoszono 1 przypadek podejrzenia zachorowania na odrę.  W  analogicznym okresie roku ubiegłego na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie zarejestrowano zachorowań na odrę.

W okresie objętym raportowaniem tj. od 1 listopada 2018r. do 11 grudnia 2018r. zgłoszono 1 przypadek podejrzenia zachorowania na odrę u mieszkańca powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Od osoby chorej zostały pobrane i przesłane próby do badań wirusologicznych do laboratorium referencyjnego w NIZP-PZH w Warszawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu objął nadzorem epidemiologicznym osoby narażone na styczność z osobą podejrzaną o zachorowanie na odrę oraz wytypował   osoby nieszczepione lub niemające udokumentowanego szczepienia do szczepień przeciwko odrze.

 

 

 

 

Serwis kąpieliskowy : LINK

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

1. Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisku, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku
z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

3. Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy, kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Twoich danych jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu     z siedzibą przy ul. Dr J. G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP 8781609911, REGON 871214761,             email psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl, tel. centrali 56 683 24 42, tel./fax. 56 683 24 85.

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, w szczególności określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub ustawie o ochronie danych osobowych.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo:

-        jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym. Możemy także przetwarzać Twoje dane na podstawie przepisów prawa i z tego tytułu nie musimy uzyskiwać na to Twojej zgody,

-        swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając email. Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, która wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym Klientem.

-        jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług – Twoje dane przetwarzamy w oparciu
o udzieloną przez Ciebie zgodę. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe,

-        możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

-        jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy lub wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych we wszystkich krajach członkowskich.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

-        żądania dostępu do danych,

-        ich sprostowania,

-        żądania usunięcia,

-        lub ograniczenia czynności przetwarzania,

-        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-        przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC.

Możesz także wycofać wyrażoną wcześniej swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, co znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

10. Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia zastosowane przez nas oprogramowanie oraz odpowiednia konfiguracja i zabezpieczenie sprzętu.

11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza firma zasadniczo nie przetwarza pojedynczych danych osób niepełnoletnich. Takie dane są jednak przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które nas do tego zobowiązują.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji do nas bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy informacje,
że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych PSSE w Golubiu-Dobrzyniu – kontakt pod adresem e-mail: iod@oin.info.pl lub numerem telefonu +48 601 18 16 68.


 

PLIKI COOKIES

1. Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości użytkowników, a jedynie Twojego urządzenia - m.in. po to, by po rozpoznaniu  używanej przez Ciebie  przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” -  desktopowa lub mobilna).

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy - wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

2. Co robią cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

·       identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,

·       dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,

·       nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,

·       nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

·       domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,

·       na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

 

3. Jakie są rodzaje plików cookies?

Występują następujące typy cookies:

"Ciasteczka sesyjne" – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądałeś stronę,

"Ciasteczka stałe" – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Twoich ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany "śledzącymi" (tracking cookies),

"Ciasteczka zewnętrzne" - (ang. third parties cookies) - są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich preferencji i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane "kliknięcia" na reklamy, preferencje użytkowników etc,

4. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies". Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

·       zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

·       zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,

·       określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,

·       blokowania lub usuwania cookies.

 

Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz na stronach ich producentów

Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. 
Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie
z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

5. Do czego wykorzystujemy cookies?

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

·       tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,

·       utrzymanie sesji Użytkownika strony.

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL.  Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics,
które  gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek. Nastąpi to tylko wówczas, gdy podejmiesz jakieś działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu – Dobrzyniu informuje, 

 

że 1 grudnia od 1988 r. z  inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia obchodzimy

 

,,ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS’’.

 

Ideą obchodów Światowego Dnia AIDS jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS.

Jego celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą.

Jest to szczególny dzień kiedy miliony ludzi na całym świecie spotykają się, by dzielić się doświadczeniami oraz by wspólnie cieszyć się z postępów, jakie zaszły w odpowiedzi na problem.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi HIV /AIDS jest czerwona kokardka w kształcie odwróconego, ponieważ jeszcze nie odnaleziono zwycięstwa nad epidemią HIV/ AIDS.

Problem HIV/AIDS wciąż jest aktualny, ponieważ liczba zakażeń systematycznie wzrasta. Obecnie na świecie żyje około 35 milionów osób zakażonych wirusem HIV.

HIV dotyka przede wszystkim osoby młode, a rozprzestrzenia się obecnie głównie poprzez kontakty seksualne. Mimo pozornie coraz większej wiedzy nt. HIV/AIDS brakuje świadomości, że problem ten może dotyczyć każdego.

W Polsce od początku rejestracji  tj. od  1985 r. na dzień 31 sierpnia 2016 r. zakażonych zostało 20 756 osób, zachorowało 3 408 osób, a zmarło 1 348 osób.

W 2016 roku ( do 31 X ) zarejestrowano 31 przypadków HIV , nie odnotowano żadnego zachorowania ani zgonu z powodu AIDS. Zakażenia HIV w większości przypadków rozpoznano u mężczyzn - 90%

W województwie kujawsko pomorskim ogółem od początku rejestracji tj. od 1985 r. odnotowano 807 osób zakażonych HIV i 184 zachorowania na AIDS. Z powodu choroby zmarły 92 osoby.

W 2016 roku (do 31.VIII.2016 r.) w Polsce wykryto 1 284 nowe zakażenia, a zachorowało na AIDS 100 osób.

W powiecie golubsko-dobrzyńskim zarejestrowano 5 osób zakażonych HIV, nie odnotowano żadnego  zachorowania  na  AIDS - stan na 31 października 2016 roku.

Szacuje się jednak, że z wirusem żyje około 35 tysięcy Polaków. Oznacza to, że wiele osób zakażonych o tym nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać  innych. Tymczasem wczesne wykrycie zakażenia daje szansę na szybkie rozpoczęcie terapii, która przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale także pozwala żyć dłużej.

 

Adresy i godziny otwarcia punktów testowania są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS

www.aids.gov.pl/pkd/

 

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Został on ustanowiony przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Inicjatywa ta powstała ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska bardzo szybkiego narastania oporności drobnoustrojów na antybiotyki.

Antybiotyki są uznawane za jedno z największych odkryć w medycynie XX wieku, stosowanie ich doprowadziło do znaczącego spadku chorobowości i śmiertelności z powodu zakażeń i chorób zakaźnych. Niestety, powszechne nadużywanie i nieodpowiedzialne stosowanie prowadzi w ostatnich latach do ograniczenia ich skuteczności w leczeniu chorób wywołanych przez bakterie.

Obecnie wielkim problemem jest rozwijająca się oporność bakterii na antybiotyki – o oporności mówimy wtedy, gdy antybiotyk nie zabija, bądź nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie przynosi efektu. Głównym źródłem problemów związanych z nabywaniem oporności przez szczepy bakterii jest intensywne stosowanie antybiotyków!

Oporności na antybiotyk całkowicie nie wyeliminujemy, ale możemy ograniczyć jej rozmiar, spowolnić jej powstanie poprzez rozważne zażywanie antybiotyków. Należy pamiętać aby zawsze przestrzegać zaleceń lekarza, co do sposobu, dawki i czasu trwania przyjmowania antybiotyków!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu przyłącza się do promowania najbardziej aktualnych zagadnień z punktu widzenia zagrożeń epidemiologicznych oraz apeluje o podejmowanie wszelkich niezbędnych dla poprawy sytuacji działań. Rozsądne stosowanie antybiotyków wpływa na ich skuteczność w walce z zakażeniami                 i chorobami bakteryjnymi. 

 

Pliki do pobrania:

Materiał prasowy Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada)

i Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach (14-20 listopada)

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Golubiu-Dobrzyniu informuje

o ,,Światowym Dniu Rzucania Palenia’’

 

W trzeci czwartek listopada obchodzony jest ,,Światowy Dzień Rzucania Palenia’’ z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza  Lynna  Smitha. Dziennikarz w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, by przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki.

 

Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym również w Polsce gdzie od 1991 roku organizowana jest przez warszawskie Centrum Onkologii i Fundację Promocja Zdrowia. Według fundacji przez ostatnich kilkanaście lat ponad 5 milionów Polakom udało się zerwać  z nałogiem palenia.

Warto wspomnieć, że palacz zaciąga się dymem, który zawiera 4000 związków chemicznych, z czego około 40 jest rakotwórczych.

Palenie tytoniu zabiło około 10 milionów ludzi w XX wieku, o ile nie będziemy działać, może zabić do miliarda ludzkich istnień w tym stuleciu.

W Polsce co roku 70000 mieszkańców umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8000 zgonów spowodowanych jest biernym paleniem. Palacze są szczególnie narażeni na choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, ale również wiele innych chorób.

Obecnie uzależnienie od tytoniu traktowane jest jak choroba, którą trzeba leczyć. Jest wiele sposobów na uwolnienie się od uzależnienia: od silnej woli poprzez terapie farmakologiczne dostosowane indywidualnie dla każdego palacza, a także wsparcie psychologiczne.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, to dobra okazja by pomyśleć o sensowności swojego nałogu i rozważyć czy palenie tak naprawdę przynosi nam jakiekolwiek korzyści.

Korzyści zdrowotne z rzucenia palenia :

Ø     w ciągu 20 minut tętno obniży się oraz  ciśnienie tętnicze krwi powróci do normy,

Ø     ciągu  8 godzin  ilość tlenu we krwi wzrośnie, a ilość  tlenku węgla zmniejszy się,

Ø     w ciągu 24 godzin ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego znacznie się zmniejszy,

Ø     w ciągu 28 godzin twoje zmysły smaku i węchu zaczną działać normalnie,

Ø     od 2 do 3 miesięcy układ krążenia ulegnie wzmocnieniu, polepszy się kondycja fizyczna,

Ø     od 1 do 9 miesięcy wydolność układu oddechowego poprawi się, wzrośnie wydolność płuc, ustąpią kaszel, duszności i zmęczenie,

Ø     po 1 roku  ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego zmniejszy się o połowę,

Ø     po 5 latach ryzyko zachorowania na raka płuc, raka jamy ustnej, krtani i przełyku zmniejszy się o połowę, obniży się ryzyko wystąpienia udaru mózgu,

Ø     po 10 latach ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca będzie podobne jak u osoby nigdy nie palącej,

Ø     po 15 latach ryzyko zachorowania na raka płuc będzie podobne jak u osoby nigdy nie palącej.                                                                          

 

                              Nigdy nie jest za późno, aby rzucić palenie!

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu –Dobrzyniu

informuje, że w dniach 17 -21 października 2016 r. odbędzie

się czwarta ogólnoświatowa edycja kampanii dotyczącej wiedzy

na temat grypy i jej zapobiegania.

 

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na znaczenie szczepień  przeciwko  grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby oraz pracowników służby zdrowia.

 

Grypa jest chorobą zakaźną, której można skutecznie zapobiec wykonując co sezonowe szczepienie ochronne. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Ochronnych (ACIP) zaszczepić powinny się wszystkie chętne osoby. Lekceważenie grypy od wielu sezonów epidemicznych w Polsce przyczynia się do spadku wyszczepialności, która w sezonie 2015/2016 osiągnęła poziom zaledwie 3,4%. W sezonie epidemicznym 2015/2016 zarejestrowano około 4 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, około 16 tys. hospitalizacji i 140 zgonów z powodu powikłań pogrypowych, w różnym przedziale wieku.

W procesie obniżania liczby zachorowań na grypę, profilaktyka odgrywa kluczową rolę. Dlatego wszelkie inicjatywy zmierzające do zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom, w tym w szczególności poprzez przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia i higieny oraz upowszechnienie szczepień ochronnych, są niezmiernie ważne i powinny być szeroko propagowane wśród społeczeństwa. Jedynie rzetelna wiedza pozwoli na dobre przygotowanie się do zagrożenia, jakie dla społeczeństwa stanowi grypa.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z materiałów umieszczonych poniżej:

 

ulotka dla personelu medycznego

ulotka dla kobiet w ciąży

ulotka dla osób starszych

 

 

 

 

 

 

 

 

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”

 

SPOTY WIDEO:

- Alkohol

- Dopalacze

- Papierosy

 

 

 

 

 

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego „Kąpieliska  a miejsca wykorzystywane do kąpieli” pobierz

 

 

 

 

 

 

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W GOLUBIU-  DOBRZYNIU

informuje:

 

 

W dniu 14 kwietnia 2016r. została rozpoczęta kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, która przypada na lata 2016- 2017.

 

Kampania koordynowana jest przez Centralny Instytut Medycyny Pracy- Państwowy Instytut Badawczy i adresowana jest do przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy w zakładach pracy.

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (UE-OSHA) zaprasza  do składania wniosków w ramach kolejnej edycji ww. konkursu.

 

Szczegółowe informacje nt. kampanii znajdują się na stronie:

www.healthy-workplaces.eu/pl/.

 

PLAKAT – „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia – Pokonaj Cukrzycę!

 

Archiwum zdjęć ze Światowego Dnia Zdrowia

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992r. i odbywa się co roku 22 marca, w celu uświadomienia jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów.

 

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Golubiu-Dobrzyniu przypomina mini dekalog oszczędzania wody, największego dobra naturalnego z którego korzysta człowiek.

Dekalog oszczędzania wody

  1. Zakręcaj kran;

przy myciu zębów, goleniu, myciu naczyń, ręcznym praniu - wodę do płukania nabierz do kubka/miski/umywalki.

  1. Kąpiel w wannie zastąp prysznicem;

wanna pochłania około 180 litrów wody, minuta prysznica to zużycie ok. 10litrów

  1. Reaguj na sytuację powodujące stratę wody, napraw kapiący kran i inne nieszczelne urządzenia;

wyciek 1 kropli na sekundę, to zmarnowane 168 litrów wody na dobę.

  1. Unikaj zbędnego spłukiwania toalety;

używaj spłuczek z funkcją stop oraz z podziałem na spłukiwanie

oszczędnościowe.

  1. Unikaj tzw. perlatorów montowanych na wylewkach baterii (umywalek i zlewozmywaków);

          można zaoszczędzić nawet 50% wody.

  1. Wykorzystuj wodę podwójnie;

nie wylewaj wody, którą można użyć do podlewania kwiatów (np. ostudzonej wody, po ugotowaniu jajek, czy po umyciu warzyw i owoców).

  1. Używaj programów oszczędnościowych w pralkach/zmywarkach;

np. przy niepełnym wsadzie, przy lekkich zabrudzeniach.

  1. Zbieraj wodę deszczową do podlewania, zakładając system nawadniający;

     zakładając system nawadniający – zainwestuj w polewacze kropelkowe.

  1. Używaj papieru z makulatury;

         przy jego produkcji zużywa się dużo mniej wody.

  1. Zachęcaj swoich bliskich i znajomych do oszczędzania wody;

         uświadamiaj jakie to ważne.

 

 

PRZYNAJMNIEJ RAZ DZIENNIE ZRÓB COŚ, CO ZAOSZCZĘDZI WODĘ !!!

 

 

 

 

 

 

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH!

 

Co robić,  aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych

·        zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,

 ponadto:

·        regularnie myj ręce. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy,

·        przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową, 

·        poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,

·         jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,

·        w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,

·        unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi

·        unikaj masowych zgromadzeń,

·        zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.

Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych. Przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

 

 

           

W związku z kampanią tytoniową ph. "Nie zawsze wędzone trzyma dłużej",

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołubiu-Dobrzyniu,

przesyła linki do youtube i facebook, na których został zamieszczony spot kampanii


https://www.youtube.com/watch?v=FaCiqW6CGvI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny 

 

 

hiv

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu –Dobrzyniu informuje,

że  16 listopada 2015 r. Krajowe Centrum ds. AIDS inauguruje nową społeczną kampanię edukacyjną, pn.  Coś was łączy ? Zrób test na HIV.

Kampania ma na celu umożliwienie bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczbie osób.

W ramach kampanii Krajowe Centrum ds. AIDS udostępnia także spot promujący wykonywanie testów w kierunku HIV.

Informacje o kampanii  dostępne są na następujących stronach internetowych:

-       link do spotu Krajowego Centrum ds. AIDS: https://www.youtube.com/watch?v=EStT8q7EA7c.

-       link do strony kampanii: http://www.aids.gov.pl/kampanie/CWL/

-       link do informacji prasowej w serwisie PAP: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/42638,,cos-was-laczy-zrob-test-na-hiv-podczas-europejskiego-tygodnia-testowania

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu –Dobrzyniu informuje,

 

że w dniu 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, a w dniach 16 -22 listopada – Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach.

 

Tematem przewodnim kampanii ,,Antybiotyki – stosuj  rozważnie‘’ mówi o tym, że wszyscy i wszędzie możemy  wykonać przypadające nam zadania w celu zachowania skuteczności antybiotyków.

W ramach obchodów została uruchomiona podstrona do strony internetowej Centrali NFZ z informacjami na temat między innymi refundacji antybiotyków oraz informacji o briefingach (http://antybiotyki.edu.pl).

 

 

 

 

Jak ustrzec się przed zachorowaniem na grypę i jej powikłaniami?

 

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na grypę, jest coroczne szczepienie się.

Od 3 lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na stałym poziomie ok. 3,7% Polaków. Największą przeszkodą w poprawie wyszczepialności jest kłopot z niskim poziomem wiedzy o profilaktyce grypy i korzyściach ze szczepień.

W sezonie epidemicznym grypy 2014/2015 zarejestrowano ponad 3,5 miliona zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym ok. 12 tys. osób z powodu grypy przebywało w szpitalu.

W procesie obniżania liczby zachorowań na grypę profilaktyka odgrywa kluczową rolę. Dlatego wszelkie inicjatywy zmierzające do zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom w tym w szczególności  poprzez przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia i higieny oraz upowszechnienie szczepień ochronnych, są niezmiernie ważne i powinny być szeroko propagowane wśród społeczeństwa. Jedynie rzetelna wiedza pozwoli na dobre przygotowanie się do zagrożenia, jakie dla społeczeństwa stanowi grypa.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z materiałów umieszczonych poniżej:

Ulotki- link  

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu przedstawia ulotkę dot. azbestu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

 

ULOTKA1

ULOTKA2

 

,, HIVokryzja. Wyleczmy się’’

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu – Dobrzyniu informuje o nowej Kampanii pn,, HIVokryzja. Wyleczmy się’’ realizowanej w ramach profilaktyki HIV/AIDS przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS.

Celem kampanii jest ,,leczenie’’ ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV. Główny przekaz kierowany jest nie do zakażonych, a do zdrowych osób. Projekt ma na celu uświadomienie społeczeństwu, iż największym problemem zakażonych wirusem HIV jest ostracyzm, z którym spotykają się na co dzień ze strony ludzi zdrowych, a nie samo zakażenie, które obecnie daje się kontrolować lekami i z którym można żyć do późnej starości.

Więcej informacji oraz materiałów do pobrania na stronie: www.hivokryzja.pl oraz na profilu :

www.fecbook.com/hivokryzja

.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu

w związku z okresem występowania zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby odkleszczowe ostrzega i informuje:

„Sezon na kleszcze”

ULOTKA

Dopalacze - gdzie szukać pomocy?

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

Informuje o najważniejszych numerach telefonów,

pod którymi można szukać pomocy dotyczącej dopalaczy

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie.

Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości że twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów pod którymi można szukać pomocy.

800 060 800 – bezpłatna całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony, jest także przeznaczony dla rodziców. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.

Linia jest dostępna codziennie w godz 12 -20, pomoc online dostępna na WWW.116111 pl/napisz.

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywających kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku

w godz. od 12 -18, pomoc online dostępna pod adresem @ 800100100.pl

800 12 12 12 – dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od 8 .15 do 20. Po godzinie 20 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu

w związku z rosnącą liczbą zatruć środkami zastępczymi

ostrzega i udostępnia materiały dotyczące tzw. DOPALACZY

ulotka – LINK : ULOTKA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W GOLUBIU-DOBRZYNIU

w związku z ostatnimi doniesieniami prasowymi na temat

Barszczu Sosnowskiego

Apeluje!!!Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) potocznie "zemsta Stalina", to groźna dla ludzi roślina, powodująca przede wszystkim oparzenia skóry, ale w określonych sytuacjach mogąca przyczynić się nawet do śmierci osoby, która miała z nią kontakt. Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny chwast należący do rodziny selerowatych (Apiaceae). Do Polski został sprowadzony z Kaukazu pod koniec lat 50 XX wieku. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, ponieważ miał służyć jako pasza dla bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy.

Barszcz Sosnowskiego można pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy - osiąga nawet 4 metry wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej części jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są duże i szerokie (o średnicy do 150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach są białe.

Dlaczego Barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?

Zagrożenie dla zdrowia ludzi stanowią furanokumaryny zawarte w soku oraz w wydzielinie włosków gruczołowych Barszczu Sosnowskiego. Związki te w obecności światła słonecznego, w szczególności promieni UVA i UVB, wiążą się z DNA komórek skóry i powodują oparzenia (fotodermatozę) II i III stopnia.

Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy odnotowuje się wysoką temperaturę powietrza. Wtedy nawet pośredni kontakt z tą rośliną może doprowadzić do poparzenia skóry, ponieważ związki furanokumarynowe wydostają się z barszczu w postaci oprysków i osadzają się na skórze osób przebywających w pobliżu.

Gdzie rośnie Barszcz Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren. Szybko rośnie na małej powierzchni, ponieważ ma ogromną zdolność do regeneracji, a wielka ilość nasion znajdujących się w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka lat.

Barszcz Sosnowskiego można spotkać w miejscach nieużytkowanych przez człowieka, czyli głównie na odłogach, łąkach i przy drogach. Rośnie także wzdłuż brzegów rzek i jezior, na polach uprawnych, pastwiskach, w ogrodach i parkach. Coraz częściej można go spotkać w żyznych lasach olchowych, a także łęgowych, które rosną nad rzekami i potokami.

Co należy robić jak się poparzymy?

Należy niezwłocznie przemyć skórę wodą z mydłem i nie wychodzić na słońce przez co najmniej 48 godzin. Gdy sok trafi do oczu trzeba przemyć je dokładnie wodą i chronić przed światłem. W przypadku rozległych oparzeń lub wystąpienia reakcji alergicznej należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Objawy oparzeń pojawiają się od 30 minut do 2 godzin od kontaktu z rośliną. Na siłę reakcji ma wpływ wrażliwość skóry poparzonej osoby, a także słoneczna pogoda, wysokie temperatury i duża wilgotność powietrza (w tym także silne spocenie się).

Ponadto związki chemiczne zawarte w soku Barszczu Sosnowskiego mogą wywoływać:

- podrażnienia dróg oddechowych,

- nudności,

- wymioty,

- bóle głowy,

- zapalenie spojówek.

Informacja