Golub-Dobrzyń dnia 31.12.2018 r.                            

PSSE-GD-EA-K-371-3-5/18

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                 Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu, zawiadamia, że w dniu 31.12.2018r. o godz. 10,00 dokonano wyboru oferty na dostawę usługi transportowej. Zgodnie ze wskazanym kryterium wyboru najniższej ceny za usługi wybrano ofertę

 

TAXI 1/2013 Golub-Dobrzyń – Zbigniew Pyszkowski, ul. Kilińskiego 2/7, 87- 400 Golub-Dobrzyń.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

  

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną, jaka została złożona w przeprowadzonym postępowaniu.

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

                                                                                           Golub-Dobrzyń, dnia 11.12.2018 r.

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr J. G. Koppa 1a

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP 878-16-09-911

e-mail: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

(dotyczy zamówienia na usługę transportową)

 

I.      ZAMAWIAJĄCY

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu

87-400 Golub-Dobrzyń;  ul. Dr J. G. Koppa 1a, NIP: 878-16-09-911

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.     Usługa transportowa (przewóz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, samochodem co najmniej pięcioosobowym, czterodrzwiowym o dużej pojemności bagażnika.

2.     W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca:

1)     zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w tym w szczególności do rzetelnego prowadzenia kart drogowych z ilością przejechanych kilometrów,

2)    oświadcza, że spełnia  wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

3)     oświadcza, że pojazd samochodowy, który będzie używany do transportu, jest przystosowany do przewozu osób, jest sprawny technicznie, posiada aktualne badania techniczne, a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczeniowa OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

          

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia  2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

 

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.     Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

2.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.     

 

         3. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

    V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl, lub dostarczona osobiście na adres: Golub-Dobrzyń, ul. Dr J. G. Koppa 1a  do dnia 28 grudnia 2018r. do godziny 14.00.

2.     Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31 grudnia 2018 r. po godzinie 10,00.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

            Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena za 1 kilometr bez opłaty  

       postojowej, oraz aspekt społeczny.

 

VII.          INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane przez Zamawiającego, drogą mailową na wskazany adres kontaktowy oferenta.

 

 

VIII.      DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Arleta Ornowska pod numerem telefonu: 56 683 24 42 wewn.4 oraz adresem e-mail: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

 

Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Golubiu-Dobrzyniu). Dane kontaktowe Administratora danych: ul. Dr J. G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 566832442, adres: e-mail: psse.golubdobrzyń@pis.gov.pl, strona internetowa: www.pssegolubdobrzyn.pl,  adres skrytki ePUAP-/SkrytkaESP/PSSEGD.  Szczegółowe informacje o zasadach  przetwarzania  danych  osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są na stronie internetowej  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu.

      Złożenie oferty na zapytanie ofertowe oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych tj. (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy)  w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, w celu umieszczenia wyników wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

                                                                                               Golub-Dobrzyń dnia 02.07.2018 r.

PSSE-GD-EA-K-371-3-2/18

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że  na zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2018, z dnia 26 czerwca 2018r. umieszczonej w BIP w zakresie „obsługi informatycznej“ odpowiedziało 3 Wykonawców.

     W dniu 29 czerwca 2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „obsługę informatyczną“ i wybrano firmę:

HNS SERVICE Tomasz Piątkowski

Płonne 60 , 87-404 Radomin

NIP: 878-172-93-48

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez pana Tomasza Piątkowskiego prowadzącego Firmę HNS SERVICE Tomasz Piątkowski spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Oferta w/w Wykonawcy była najkorzystniejsza pod względem ceny, która była jedynym kryterium wyboru i zapewniła w/w Wykonawcy 100 punktów.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

   

                                  

 

 

                                                                                   Golub-Dobrzyń dnia 02.07.2018 r.

PSSE-GD-EA-K-371-4-2/18

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że  na zaproszenie do złożenia oferty nr 4/2018, z dnia 26 czerwca 2018r. umieszczonej w BIP w zakresie „sprzątanie pomieszczeń“ odpowiedziało 3 Wykonawców.

     W dniu 29 czerwca 2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „sprzątanie pomieszczeń“ i wybrano firmę:

Firma Usługowa BŁYSK  Ewa Boniecka

ul. Wrzosowa 5, 87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 878-124-81-98

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez panią Ewę Boniecką prowadzącą Firmę Usługową BŁYSK Ewa Boniecka spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Oferta w/w Wykonawcy była najkorzystniejsza pod względem ceny, która była jedynym kryterium wyboru i zapewniła w/w Wykonawcy 100 punktów.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

   

           

 

 

                                                                                               Golub-Dobrzyń dnia 02.07.2018 r.

PSSE-GD-EA-K-371-2-2/18

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

        Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że  na zaproszenie do złożenia oferty nr 2/2018, z dnia 26 czerwca 2018r. umieszczonej w BIP w zakresie „obsługi prawnej“ odpowiedziało 8 Wykonawców.

     W dniu 29 czerwca 2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „ obsługę prawną“ i wybrano firmę:

Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Callaghan

ul. Żwirki i Wigury 81C/48B, 87-100 Toruń

NIP: 665-275-96-59

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Radcę Prawnego Patrycję Callaghan prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego Patrycja Callaghan spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Oferta w/w Wykonawcy była najkorzystniejsza pod względem ceny, która była jedynym kryterium wyboru i zapewniła w/w Wykonawcy 100 punktów.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

   

           

 

                                                                                                   Golub-Dobrzyń, dnia 26.06.2018 r.

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr J. G. Koppa 1a

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP 878-16-09-911

e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

(dotyczy zamówienia na obsługę prawną)

 

I.      ZAMAWIAJĄCY

 

       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu

      87-400 Golub-Dobrzyń;  ul. Dr J. G. Koppa 1a, NIP: 878-16-09-911.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze prawnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług prawnych będzie wykonywane w siedzibie Zamawiającego 1 dzień w tygodniu (wtorek/środa) w wymiarze 4 godzin.

Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego będzie obejmowało w szczególności:

Ø    Udzielanie usług prawnych, w szczególności porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

Ø    Informowanie Dyrektora Stacji oraz pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie działania Stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

Ø    Informowanie Dyrektora Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

Ø    Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym oraz nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,

Ø    Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym regulaminów i zarządzeń 

   Dyrektora Stacji/Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Ø     Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym umów w zakresie prawa

   cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty

     wierzytelności Powiatowej Stacji,

Ø     Opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków

Zaskarżenia,

Ø     Występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

Ø     Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,

Ø     Opracowywanie sprawozdań, ocen, w sprawach leżących w zakresie zadań

      Radcy Prawnego w Powiatowej Stacji,

Ø     Nadzór nad programem prawnym Legalis.

 

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca  2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej. Oferta powinna wskazywać wynagrodzenie brutto za świadczenie obsługi prawnej w łącznym wymiarze 16 godzin miesięcznie oraz zawierać krótki opis doświadczenia zawodowego.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

    V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

6.     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl lub dostarczona osobiście na adres: Golub-Dobrzyń, ul. Dr J. G. Koppa 1a do dnia 29 czerwca 2018r.  do godziny 13.00.

7.     Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29 czerwca 2018 r. po godzinie 13.00.

8.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

10.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

VI.  OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1      - Cena  - 100%

 

VII.          INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane przez Zamawiającego, drogą mailową na wskazany adres kontaktowy oferenta.

 

 

VIII.      DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Arleta Ornowska pod numerem telefonu: 56 683 24 42 wewn.4 oraz adresem e-mail: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

 

 

Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Golubiu-Dobrzyniu). Dane kontaktowe Administratora  ul. Dr J. G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. (56) 683 24 42, adres e-mail: psse.golubdobrzyń@pis.gov.pl, strona internetowa: www.pssegolubdobrzyn.pl, adres skrytki ePUAP-/SkrytkaESP/PSSEGD. Szczegółowe informacje o zasadach  przetwarzania  danych  osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są na stronie internetowej  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu.

      Złożenie oferty na zapytanie ofertowe oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych tj. (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy)  w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, w celu umieszczenia wyników wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

                                                                                                   Golub-Dobrzyń, dnia 26.06.2018 r.

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr J. G. Koppa 1a

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP 878-16-09-911

e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

(dotyczy zamówienia na obsługę informatyczna)

 

I.      ZAMAWIAJĄCY

 

       Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu

87-400 Golub-Dobrzyń;  ul. Dr J. G. Koppa 1a, NIP: 878-16-09-911.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

5.     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze informatycznej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu

6.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Świadczenie usług informatycznych  będzie wykonywane w siedzibie Zamawiającego 1 dzień w tygodniu (wtorek/środa) w wymiarze 2 godzin.

Świadczenie usług informatycznych na rzecz Zamawiającego będzie obejmowało w szczególności:

Ø     administrowanie siecią komputerową, w tym zabezpieczeniem baz danych strony internetowej i strony BIP,  zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy,

Ø     świadczenie usług serwisowych w zakresie naprawy i konserwacji sieci komputerowych,  konfigurowania zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,

Ø     instalowanie i utrzymanie programów będących własnością Zleceniodawcy w stanie gwarantującym ich poprawne użytkowanie,

Ø     okresowe sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych wskazanych przez Zleceniodawcę z ustaloną częstotliwością,

Ø     koordynowanie terminu umów (Internet, Antywirus, OFFICE, podpis elektroniczny, podpisy NBP, E-PUAP,  program księgowy, program prawny),

Ø     bieżące aktualizowanie oprogramowania (Java, Apki itp.) oraz strony internetowej,

Ø      pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych,

Ø     świadczeniu usług doradczych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

7.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

III.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca  2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę w formie pisemnej. Oferta powinna wskazywać wynagrodzenie  brutto  za  świadczenie  obsługi  informatycznej w łącznym wymiarze 8-10 godzin miesięcznie oraz zawierać krótki opis doświadczenia zawodowego.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

    V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

11.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl, lub dostarczona osobiście na adres: Golub-Dobrzyń, ul. Dr J. G. Koppa 1a  do dnia 29 czerwca 2018r. do godziny 13.00.

12.  Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29 czerwca 2018 r. po godzinie 13.00.

13.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

14.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

15.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

V.    OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena  - 100%

 

VI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane przez Zamawiającego, drogą mailową na wskazany adres kontaktowy oferenta.

 

 

VII.         DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Arleta Ornowska pod numerem telefonu: 56 683 24 42 wewn.4 oraz adresem e-mail: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

 

 

Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Golubiu-Dobrzyniu). Dane kontaktowe Administratora  ul. Dr J. G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel.566832442, adres: e-mail: psse.golubdobrzyń@pis.gov.pl, strona internetowa: www.pssegolubdobrzyn.pl,  adres skrytki ePUAP-/SkrytkaESP/PSSEGD. Szczegółowe informacje o zasadach  przetwarzania  danych  osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są na stronie internetowej  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu.

      Złożenie oferty na zapytanie ofertowe oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych tj. (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy)  w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, w celu umieszczenia wyników wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

                                                                                                  

 

 Golub-Dobrzyń, dnia 26.06.2018 r.

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr J. G. Koppa 1a

87-400 Golub-Dobrzyń

NIP 878-16-09-911

e-mail: psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

(dotyczy zamówienia na sprzątanie pomieszczeń)

 

I.      ZAMAWIAJĄCY

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu

87-400 Golub-Dobrzyń;  ul. Dr J. G. Koppa 1a, NIP: 878-16-09-911

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

9.     Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, polegająca na sprzątaniu 2-3 razy  w tygodniu w godzinach 13.00 – 17.00, pomieszczeń  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Golubiu-Dobrzyniu. Całkowita powierzchnia do sprzątania, to około 160 m² powierzchni płaskich i około 70 m² okien.

10.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)     Utrzymanie w należytej czystości pomieszczeń Stacji w tym w szczególności:

- zamiatanie i mycie podłóg w pomieszczeniach biurowych, korytarza oraz w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczeń sanitarnych,

- mycie drzwi i ościeżnic,

- wycieranie kurzu z mebli, parapetów oraz z wszystkich urządzeń znajdujących 

   się w pomieszczeniu,

- mycie okien,

- opróżnianie koszy na śmieci oraz wymiana worków,

- mycie toalety,

- uzupełnianie środków higienicznych (mydło, ręczniki, papier toaletowy, kostki

   zapachowe do WC)

b)     Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby pomieszczenia były utrzymane w należytym porządku i czystości.

c)     Do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia własne środki czystości.

 

11.  Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

12.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

III.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca  2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

      Oferent powinien złożyć ofertę w formie pisemnej.

      Oferta powinna zawierać kwotę   wynagrodzenia  brutto  miesięcznie za  świadczenie 

         usługi sprzątającej i  powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

    V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

16.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl lub  dostarczona  osobiście  na adres: Golub-Dobrzyń, ul. Dr J. G. Koppa 1a do dnia 29 czerwca 2018r. do godziny 13.00.  

17.  Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29 czerwca 2018 r. po godzinie 13.00.

18.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

19.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

20.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

V.    OCENA OFERT

      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena  - 100%

 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane przez Zamawiającego, drogą mailową na wskazany adres kontaktowy oferenta.

 

 

VII.         DODATKOWE INFORMACJE

         Dodatkowych informacji udziela Arleta Ornowska pod numerem telefonu:                            56 683 24 42 wewn.4 oraz adresem e-mail: gk.psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl

 

Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Golubiu-Dobrzyniu). Dane kontaktowe Administratora  ul. Dr J. G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. (56) 683 24 42 adres e-mail: psse.golubdobrzyń@pis.gov.pl, strona internetowa: www.pssegolubdobrzyn.pl, adres skrytki ePUAP-/SkrytkaESP/PSSEGD. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania  danych  osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są na stronie internetowej  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu.

      Złożenie oferty na zapytanie ofertowe oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych tj. (imię, nazwisko, nazwa i adres firmy)  w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, w celu umieszczenia wyników wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyniku przetargu na  świadczenia usług transportowych.

 

                Dyrektor  Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr J.G.Koppa 1a  zawiadamia, iż w wyniku postępowania dot. świadczenia usług transportowych, które odbyło się w dniu 28.12.2017 r. wybrano ofertę zgłoszoną przez:

 

TAXI 1/2013 Golub-Dobrzyń – Zbigniew Pyszkowski, ul. Kilińskiego 2/7,

 

87- 400 Golub-Dobrzyń.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

  

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną, jaka została złożona w przeprowadzonym postępowaniu.  Wykonawca  spełnił  warunki  udziału w  postępowaniu  i  nie  podlega wykluczeniu, a jego oferta spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w SIWZ.

 

 

                                                                             Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

                                                                                      w Golubiu-Dobrzyniu

                                                                                                               Iwona Malinowska

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

Dotyczy:

złożenia ofert na świadczenie usług transportowych

(przewóz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Golubiu-Dobrzyniu w związku z wykonywaniem czynności służbowych)

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z  2017r., poz. 1579 z późn.zm.)

 

                 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dr J.G. Koppa 1a zwana dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług transportowych  (przewóz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Golubiu-Dobrzyniu w związku z wykonywaniem czynności służbowych) w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.                                  

 

I.     Opis przedmiotu zamówienia.

         Świadczenie usług transportowych dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu w związku z wykonywaniem czynności służbowych w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Wymagany samochód, co najmniej pięcioosobowy, czterodrzwiowy o dużej pojemności bagażnika oraz dyspozycyjność w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00-15:00, w wyjątkowych przypadkach w pozostałe dni tygodnia lub w godzinach porannych, popołudniowych i nocnych.

Zamawiający przewiduje przeciętny przebieg miesięczny około 1000-1300 km.

 

II.  Instrukcja dla Oferenta.

 

1.     Opis sposobu przygotowania oferty

 

1.1.  Odrzucenie oferty

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)     jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,

2)     jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3)     oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4)     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5)     jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6)     zawiera rażącą niską cenę lub koszt, w stosunku do przedmiotu zamówienia,

7)     spełnione zostaną pozostałe przesłanki z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1.2.  Oferta niepodlegająca odrzuceniu musi być:

 

1)     Sporządzona na formularzu stanowiącym odpowiedni załącznik do SIWZ,

2)     Złożona przez oferenta uprawnionego do występowania w danym zamówieniu – nie wykluczonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych,

3)     Podpisana przez oferenta lub osobę prawnie umocowaną do reprezentowania Oferenta,

4)     Sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym,

5)     Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji,

6)     Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,

7)     Wszystkie zmiany lub poprawki w treści muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

8)     Obejmować całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego.

 

2.     Składanie ofert 

 

Ofertę należy  złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę (firmę) i adres, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie jej poufności i zabezpieczającej zachowanie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Dr J. G. Koppa 1a do dnia 27 grudnia 2017r. do godziny 14:00.

Oferty zostaną ponumerowane wg kolejności wpływu do siedziby PSSE.

Oferta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Dr J.G./Koppa 1a

87-400 Golub-Dobrzyń

„ oferta na świadczenie usług transportowych”

 

2.1.  Wymagania stawiane Oferentom

 

- oświadczenie o wpisie do CEIDG/KRS,

- oświadczenie o nie zaleganiu w płatności podatku,

- oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne,

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu oraz potencjału

  ekonomicznego i technicznego do wykonania zamówienia,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione, w związku z

   postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo

   popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- kopię prawa jazdy osoby mającej świadczyć usługę,

- ksero ubezpieczenia samochodu OC, NW,

- opis samochodu, którym będą świadczone usługi (wskazane fotografie pojazdu),

- propozycja alternatywnego wykonania zamówienia w przypadku uzasadnionych

   (losowych) trudności w wykonaniu zamówienia  (zastępstwo, auto zastępcze          

    o podobnym standardzie),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z ustawy z dnia 6 września

    2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.),

 

- oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca

    1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.),

- wykaz prac o podobnym charakterze wykonywanym w ciągu ostatnich trzech lat

   (wskazane referencje).

 

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

2.2.  Kryteria, jakimi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert:

-  Cena za 1 km60%

       -  Ocena pojazdu  - 20%

       -  Wiarygodność oferenta – 10%

       -  Aspekt społeczny – 10%

Na podstawie tych kryteriów Zamawiający dokona oceny ofert.

 

2.3.  Otwarcie ofert

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

2.4.  Kontakt dla Oferentów

Kontakt pod numerem telefonu:  56 683 24 42 wewn. 4

 

2.5.  Istotne warunki umowy:

              - przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych w postaci przewozu

                      pracowników PSSE w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z wykonywaniem przez

                      nich czynności służbowych,

               - strony ustalają przeciętny przebieg miesięczny pojazdu na około 1000-1300 km,

               - wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością,

               -  wykonawca wykonywał będzie zamówienie przy użyciu własnych materiałów,

                      urządzeń i narzędzi,

               - w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy, Zamawiający może

                     odstąpić od umowy z dwutygodniowym wypowiedzeniem,

               - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył

                      wykonanie zamówienia (w przypadku alternatywnie wykonanej usługi),

               - jeżeli Wykonawca nie stawi się na wezwanie pracowników Zamawiającego, celem

                       świadczenia usług, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości  

                       300 zł, za każdy taki przypadek, 

               -  Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od

                   uprawnienia do kary umownej Zamawiającego.

 

Zaoferowana cena będzie obowiązywać przez cały okres świadczenia usługi.

Umowa zostanie sporządzona na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

Na podstawie art. 38 ust.4  Ustawy Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z

późn. zm.)  dodaje  się załącznik nr 2. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że „ w przypadku stwierdzenia rażących

naruszeń umowy, Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  dwutygodniowym  wypowiedzeniem

”, znaczy, że Zamawiający ma 14 dni od chwili wystąpienia przypadku rażącego naruszenia

umowy,  na złożenie Wykonawcy  zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

2.6.        Załącznik nr 1 - oferta

 

                                                                                                   

 

                                                                                              Załącznik nr 1 Specyfikacji Istotnych                 

                                                                                                  Warunków Zamówienia (SIWZ)

                               

                                                                             

                                                                                            Golub-Dobrzyń dnia ……………..

 

……………………….

      Imię i nazwisko

 

………………………

 

………………………

  adres

 

 

 

OFERTA

 

  W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia ofert na świadczenie usług transportowych

(przewóz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu, w związku z wykonywaniem czynności służbowych) o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oferuję:

cenę netto…………..zł/km,  cenę brutto……………zł/km.

 

    Zaoferowana cena będzie obowiązywała przez cały okres świadczenia usługi.

Usługa transportowa będzie świadczona samochodem marki……………….

typ…………. rocznik…………, o innych niżej wymienionych cechach technicznych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1.     Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ

2.     Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz istotnymi warunkami umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

3.     Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki wymienione w pkt. 2.1. SIWZ.

 

Załącznik nr 2

 

Umowa - Wzór

 

zawarta w dniu ……… pomiędzy:

 

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr J. G. Koppa 1A,

reprezentowaną przez:

1)     ………………………………………

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

 

a

…...........................................................

reprezentowanym przez:

….....................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą

zwani w dalszej części łącznie „Stronami”

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. Zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści:

 

§ 1

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi transportowej w postaci bezpiecznego przewozu pracowników PSSE w Golubiu-Dobrzyniu pojazdem samochodowym, w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych,  zwanych dalej „przedmiotem umowy”.

2.  Strony ustalają przeciętny, miesięczny przebieg kilometrów  pojazdu na około 1000-1300 kilometrów.

3. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny za 1 km  przez cały okres trwania umowy.

 

§ 2

1. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca:

4)     zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, w tym w szczególności do rzetelnego prowadzenia kart drogowych z ilością przejechanych kilometrów,

5)    oświadcza, że spełnia  wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)

6)     oświadcza, że pojazd samochodowy, który będzie używany do transportu, jest przystosowany do przewozu osób, jest sprawny technicznie, posiada aktualne badania techniczne, a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczeniowa OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

 

 

   § 3

 

  1. Wykonawca  będzie świadczył usługi transportowe na rzecz Zamawiającego zgodnie z opracowanym i wspólnie przyjętym harmonogramem – zapotrzebowaniem.
  2. Strony dopuszczają jednorazowe zmiany do harmonogramu, które mogą nastąpić po wcześniejszym ich uzgodnieniu.

3.     W przypadku wystąpienia sytuacji losowych po stronie Wykonawcy, z powodu których nie będzie on mógł wykonać tymczasowo usługi, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz do zorganizowana zastępstwa gwarantującego należyte wykonanie umowy.

4.      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył  wykonanie zamówienia (w przypadku alternatywnie wykonanej usługi).

 

§ 4

1. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia faktury VAT jest prawidłowe wykonanie umowy przez Wykonawcę.

2. Rzeczywista wartość wynagrodzenia stanowi iloczyn:

a)     ilości przebiegu kilometrów pojazdu wynikająca z zapisów w kartach drogowych w okresie miesięcznym – potwierdzenie własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę

b)     cena 1 kilometra

3. Cena usługi wynosi ………. netto za 1 km (słownie złoty 00/100), powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

5. Wykonawca będzie wystawiać  fakturę za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonał usługę, w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca, do której załączy zestawienie przejechanych kilometrów.

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 7 dni od daty doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

§ 5

Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

§ 6

1.     Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

2.     Z umownego prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 7

1.Strony umowy postanawiają, że w jeżeli Wykonawca nie stawi się w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem  przez Strony, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdy taki przypadek.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionej
i udokumentowanej szkody na zasadach ogólnych o ile przekroczy ona wysokość kary umownej i z tego tytułu Zamawiający będzie żądał naprawienia ewentualnej szkody wynikłej w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.

 

§ 8

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy szczególne mające zastosowanie przy wykonaniu umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Sprawy sporne wynikłe między Stronami na tle stosowania niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

 

            Zamawiający                                                     Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzył: Arleta Ornowska

wprowadził: Ewa Prażuch

ostatnia zmiana: 31.12.2018